SVENSKT SKOGSBRUK: SKENET BEDRAR

De kommande åren planeras skogsmissbruket att fortsätta lika intensivt för att producera nya produkter i klimatkrisens namn. Utan en grundläggande kursändring så kommer det att göra problemet värre. Skogsvårdslagen och statligt ägda Sveaskog prioriterar bara kortsiktiga vinster utan att lyssna på andra röster såsom samerna som levt här sen urminnes tider, utan att förstöra naturen.

Internationellt sett så skryter gärna Sverige med att vara ett miljövänligt och medmänskligt land men i verkligheten stämmer det inte. När det gäller att skydda skog bland världens alla länder så hamnar Sverige på 99:e plats, långt efter till exempel Brasilien som fått stark kritik för skogsskövling.

"Nature is declining globally at rates unprecedented in human history – and the rate of species extinctions is accelerating, with grave impacts on people around the world now likely."
- Rapport från FNs expertpanel Ingovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service (IPBES), maj 2022

Världen över lever vi nu i en stegrande ekologisk kris - det som vissa forskare kallar jordens sjätte massutrotning. Den främsta orsaken är mänsklig förändring av mark- och havsmiljöer.

I Sverige ser vi detta till exempel i hur våra skogar byts ut mot skogsplantage. Sedan 1950 har cirka 60% av Sveriges skogar kalavverkats minst en gång och ersatts med fragmenterade och artfattiga virkesåkrar. Endast 10-15% av svensk skog kan idag klassas som naturskog (alltså skog som vuxit fram naturligt och därmed har höga naturvärden) och 900 skogslevande arter är nu utrotningshotade.

EN ÅKER ÄR INTE EN SKOG

Svenskt skogsbruk har de senaste 70 åren helt dominerats av så kallat trakthyggesbruk. Det går ut på att kalavverka skogar följt av markberedning och plantering. Innan nästa avverkning sker röjning, två gallringar och ofta spridning av gödningsmedel. Resultatet blir täta, jämnåriga tall- och granåkrar som inte är lika motståndskraftiga vad gäller skogsbränder, stormar och insektsangrepp som mer naturliga skogar. Detta är än mer kritiskt då vårt upphettade klimat väntas öka förekomsten av alla tre.

SKOGAR BINDER KOL  - NÄR DE FÅR STÅ KVAR

Och så behöver vi tänka på kolet. Som skogsbolagen och lobbygruppernna gärna påminner oss om, är skogar fantastiskt bra på att binda kol - men bara då de får stå kvar. Eftersom stubbar på kalhyggen släpper ut koldioxid binder svenska skogar totalt 80 miljoner ton mindre kol än om de inte hade avverkats. I en tid då klimatkrisen redan har katastrofala konsekvenser i det globala syd, är det svårt att motivera varför en så enkel och skonsam metod - att bevara och återskapa fungerande ekosystem - skulle väljas bort.

GER RENAR SITT LIVSUTRYMME TILLBAKA

Slutligen kränker det svenska skogsbruket samisk rätt till sina traditionella marker och är förödande för rennäringen. Bara de senaste 60 årens skogsbruk har betytt att över 70 % lavrik skog försvunnit i Sverige. Detta har fått till följd att många renar sprungit iväg i jakt på mat, många har svultit ihjäl och många renskötare har fått stödutfordra sina renar för att de ska överleva (lär dig mer om renskötares erfarenheter av skogsmissbruket t.ex. här och här). Utöver rennäringen hotar denna förstörelse av naturskog samernas levnadssätt. Så här beskriver Sametinget det:

LÄR DIG MER OM SKOGENS NÖDLÄGE

Allt fler människor är oroliga för våra skogar och deras framtid - och vår egen framtid. Men vad är det precis som går fel och vad kan vi göra? Vad måste förändras? För dig som vill veta mer har vi sammlat några källor här:

275280941_535872134523003_5774708415469106100_n